Czech English French German Italian Russian Slovak

Politika IMS

Prioritou společnosti Sogos, s.r.o je neustále prohlubovat svoji pozici dodavatele do podniků koncernu Continental Barum a Continental AG, to znamená uspokojovat potřeby zákazníka výrobou nových strojních částí, prováděním generálních, standardních a havarijních oprav zařízení pro zpracování pryže. Pomocí IMS preventivními opatřeními a trvalým zlepšováním eliminovat ztráty a vyrábět s minimálními náklady. Vedení společnosti, klade důraz na konkurenceschopnost našich produktů a upevnění pozice firmy na trhu, chce snižovat negativní působení našich činností na životní prostředí a dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení společnosti se dále zavazuje:

  • sledovat a plnit legislativní požadavky vztahující se ke kvalitě výrobků a poskytovaných služeb, ochraně životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
  • používáním a provozováním bezpečných strojů a zařízení chráníme zdraví zaměstnanců. Vyhledáváním, hodnocením a snižováním rizik a odstraňováním nebezpečí předcházíme pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků, včetně vzniku nemocí z povolání.
  • prevenci znečišťování životního prostředí úsporným zacházením se surovinami, chemickými látkami a energiemi
  • produkovat tak, aby dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců byl minimální, dáváme stejnou prioritu životnímu prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti práce jako ekonomickým hlediskům
  • posilovat odpovědnost zaměstnanců za ochranu životního prostředí, vlastního zdraví a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
  • konzultovat otázky BOZP s pracovníky společnosti a podporovat jejich aktívní spoluúčast při zlepšování pracovních podmínek, zejména v oblasti BOZP.
  • spolupracovat s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky, dodavateli materiálů, zboží a služeb, vyžadovat od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí, k ochraně zdraví a bezpečnosti byl v souladu s našimi zásadami.