Ve společnosti SOGOS, s.r.o. nám záleží na dopadech na životním prostředí a bezpečnosti zaměstnanců.

Enviromentální politika vyplývá z dopadů činností, výrobků a služeb firmy SOGOS, s.r.o. a z požadavků platných právních a dalších předpisů na ochranu životního prostředí. Naše společnost se zavazuje k dodržování shody se všemi platnými zákony a předpisy, které se týkají životního prostředí. Zaměření a charakter firmy předurčuje možnost dodržení všech závazků stanovených zákony a předpisy a firma přijala taková opatření, aby případné důsledky své činnosti snížila tak, aby dopady na životní prostředí byly minimalizovány. Rovněž ve vztahu ke svým zaměstnancům vedení firmy provádí taková opatření, aby pracovní podmínky odpovídaly všem požadavkům zákonů a předpisů a splňovaly běžné standardy vyplívající z normy ČSN EN ISO 14001.

Environment

Vedení firmy se zavazuje k:

S ohledem na svůj výrobní program se bude vedení firmy snažit zejména:

environment

BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dbáme na dodržování všech právních požadavků. Společnost má systém managementu BOZP certifikovaný dle normy OHSAS 18001 a v roce 2019 úspěšně zvládla přechod na normu ČSN ISO 45001.

Vedení firmy se zavazuje ke kontinuálnímu zvyšování znalostí všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti, jakožto i požární ochrany. Cílem je trvalé snižování vzniku rizikových situací jednak zaváděním nových a optimalizací stávajících pracovních postupů, tak i školením zaměstnanců.

Pravidelně probíhají interní kontroly dodržování zásad BOZP na pracovištích. V souladu s certifikací také jednou ročně probíhá prověrka BOZP a interní audity.

bozp